DEFINICIÓ DELS SERVEIS PROFESSIONALS DE CEINCO

Assessoria Fiscal

L’assessorament tributari i planificació fiscal són un factor important per a la competitivitat dels negocis i empreses. Complint amb la normativa fiscal vigent, és un instrument idòni per a la reducció de la càrrega fiscal que requereix un adequat servei professional en les diverses actuacions i objectius dels negocis i empreses.

Descripció dels serveis:

  • Assessorament en la definició de la política fiscal i planificació de les operacions econòmiques.
  • Assessorament en la conveniència de transformar Societats Civils i Comunitats de Béns en Societats limitades.
  • Assessorament d’entitats sense ànim de lucre: particularitats fiscals i obligacions formals.
  • Alta fiscal de societats mercantils: altes censals, sol·licitut de NIF y tràmits en organismes públics.
  • Confecció i presentació de declaracions periòdiques de IRPF, IVA, Impost s/. Societats, Impost s/. el Patrimoni i els corresponents enviaments telemàtics.
  • Planificació de donacions y succesions en l’àmbit privat respecte de l’Impost s/. Successions i Donacions.
  • Anàlisis preventiu fiscal per optimitzar els  plantejaments de caire professional i empresarial que duen a terme.
  • Estudi i confecció de recursos y reclamacions econòmic-administratives i contenciosos administratius.
  • Assistència, seguiment i planificació estratègica davant comprovacions i Inspeccions tributàries.
  • Assessorament en fiscalitat de no residents.
  • Informes i dictàmens personalitzats sobre temes concrets i específics.
  • Estudi de reordenacions societàries i aportacions no dineràries i la seua adhient planificació segons el règimen especial de l’Impost s/. Societats amb neutralitat fiscal.
  • Confecció del Dossier documental de les Operacions Vinculades.
Assessoria Jurídica i Mercantil

El dret societari és necessari per al correcte desenvolupament de les activitats i juntament amb l’àmbit fiscal permeten un assesorament integral que es complementen i coordinen respecte de les diverses accions a implementar amb l’objectiu d’oferir el millor servei als nostres clients. L’actualització de la Llei de Societats de Capital i la  reforma del Còdi de Comerç aconsellen oferir el màxim rigor en l’assessorament dels seus negocis i empreses.

Descripció dels serveis:

  • Constitució de societats, operacions i acords societaris: fusions, absorcions, liquidacions, disolucions i transformacions societàries.
  • Estudi i redacció d’acords entre socis i societats.
  • Confecció de contractes de diferent índole.
  • Assessorament en la reordenació societària i planificació de l’empresa familiar.
  • Assessorament en la compra-venda de unitats productives i de negocis.
  • Assessorament i defensa legal d’assumptes mercantils.
  • Contratació mercantil i comercial.
Assessoria Laboral

El departament d’assessorament laboral ofereix als nostres clients serveis a n’aquest àmbit. CEINCO posa a la seva disposició amplis coneixements de les relacions laborals del món empresarial, de les que aconsellam les sol·lucions òptimes en les activitats econòmiques per a una bona organització dels recursos humans.

Descripció dels serveis:

  • Assessorament permanent en l’àmbit laboral.
  • Gestió d’altes, variacions, baixes de traballadors i treballadores a la TGSS.
  • Informació dels costos de contratació i anàlisi previ del tipus de contracte més adequat a cada empresa.
  • Preparació de tot tipus de contractes de treball.
  • Confecció dels rebuts de salaris del personal de conformitat amb les normes laborals d’aplicació al sector d’activitat de l’empresa.
  • El·laboració i tràmits dels documents de cotizació a la Seguretat Social.
  • Preparació de les amonestacions escrites i cartes d’acomiadament.
  • Preparació d’expedients de regulació d’ocupació i de suspensió i extinció de contractes.
  • Assistència jurídica i representació en les Inspeccions de treball.
  • Assessorament i tràmits d’expedients de prestacions de la Seguretat Social tals com: jubilacions, maternitats, paternitats, incapacitats temporals, incapacitats permanentes, etc.
  • Règims o sistemes especials de la Seguridad Social (autònoms, agraris, treballadors de la llar, representants de comerç, artistes, etc.).
  • Escrits d’al·legacions i/o recursos davant Organismes laborals.
Assessoria Comptable

El departament d’assessorament comptable ofereix la oportuna assessoria comptable, confecció de la Comptabilitat segons el PGC i normes de valoració comptable segons els criteris actuals i les resolucions del ICAC, realitzant l’anàlisi, revisió de dades i aportant el valor afegit per a un millor coneixement de l’evolució del seu negoci i la presa de decisions cap a una orientació comercial i estratègia de futur.

Descripció dels serveis:

  • Assessorament comptable i estudis de viabilitat d’empreses, autònoms i negocis.
  • Direcció i revisió comptable de societats. Diseny de plans de comptabilitat.
  • Comptabilitat i gestió dels registres obligatòris d’empresaris i professionals en règimen de estimació directa i objectiva.
  • Formació del personal de departaments comptables.
  • El·laboració de Comptes Anuals i Dipòsit en el Registre Mercantil.
  • Informes de gestió personalitzats. Anàlisis de balanços i resultats.
  • Càlcul de l’umbral de rendibilitat y ratis significatius.
  • Informes de valoració d’empreses.
  • Comptabilitats de Cooperatives, Fundacions, Associacions i altres entitats civils i/o mercantils.

col·laboradors

 • Corredor de seguros